Vedtekter revidert Årsmøte 2018

Vedtekter revidert Årsmøte 2018

Vedtekter for Sunnmøre Geocaching

§1 Foreningens navn og formål:

Foreningens navn er Sunnmøre Geocaching og foreningens formål er å være en frittstående interesseorganisasjon for geocachere i regionen.

§2 Medlemskap og kontingent:

1.Medlemskap i Sunnmøre Geocaching skjer ved innmelding gjennom styret.

2.Foreningens medlemskontingent fastsettes årlig av årsmøtet. Kontingenten følger kalenderåret.

3.For å være medlem av Sunnmøre Geocaching må man enten bo i foreningens dekningsområde eller ha annen tilknytning til regionen (styret kan ved 2/3 flertall gi dispensasjon fra dette).

4.Foreningen har 3 kontigent typer:

  • Selvstendig medlem.
  • Familie medlem.
  • Støtte medlem.

5.For å bli selvstendig medlem av Sunnmøre Geocaching må man ha fylt 13 år og ha tillatelse fra foresatte til og med fylte 15 år.

§3 Årsmøtet:

1.Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av April.

2.Både ordinært og ekstraordinært årsmøte skal varsles med minimum fem ukers varsel, varsel skjer via internett/E-post.

3.Forslag til årsmøtet skal være styre i hende senest tre uker før årsmøtet.

4.Avstemninger avgjøres med alminnelig stemmeflertall.

5.Ved personvalg med mer enn en kandidat eller dersom årsmøtet krever det skal avstemninger gjennomføres skriftlig.

6.For å ha stemmerett på årsmøtet må årets kontingent være innbetalt, og ha fylt 16 år.

§4 Ekstraordinært årsmøte:

1.Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom minst 50% av medlemmene krever det, eller dersom styret anser det som nødvendig.

2.Kun saken som ligger til grunn for innkalling til ekstraordinært årsmøte, skal behandles på ekstraordinært årsmøte.

§5 Styret:

1.Styret skal bestå av minimum 3 og maksimum 7 medlemmer.

2.Styrets medlemmer fordeles på vervene leder, kasserer og 1 styremedlem (valgt i partalls år), nestleder (velges førstegang 2019) og sekretær og inntil 2 styremedlemmer(valgt i oddetalls år).

3.En valgkomité bestående av minimum to medlemmer utenfor styret skal sette sammen forslag til kandidater til styret i forkant av årsmøtet.

4.Alle medlemmer over 16 år er valgbare til styret.

5.Alle medlemmer valgt til styret må være bosatt i Sunnmørsregionen.

  1. Styret er beslutnings dyktige når minst halvparten av styremedlemmene er til stede i styremøtet, ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

7.Signaturrett gis til leder og kasserer alene, samt styret i fellesskap.

§6 Styrets oppgaver:

Styret skal:

1.Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.Administrere og føre nødvendig kontroll med Sunnmøre Geocaching’s økonomi og eiendeler i henhol.d til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.Representere foreningen utad.

§7 Bruk av foreningens navn og logo

1.Generelt om bruk.

All bruk av Sunnmøre Geocaching’s navn og logo skal være avklart med styret, med unntak av forhold spesifisert i punkt 2.

  1. Bruk av foreningens logo på personlige effekter

Alle medlemmer har anledning til å bruke foreningens navn og logo på personlige effekter, både fysiske og virtuelle, så lenge man er medlem av foreningen, uten å avklare dette med styret først. Det gjelder likevel at foreningens logo må benyttes uendret og i sin helhet, og kun med det formål å presentere medlemmet som et medlem av foreningen. Logo tillates brukt på medlemmets geocacher, loggbøker og i beskrivelser på geocaching.com.

  1. Salg og distribusjon av effekter

Alt salg og distribusjon av effekter med foreningens navn og/eller logo må på forhånd godkjennes av styret. Styret avgjør og avtaler skriftlig i hvert særskilt tilfelle hvilke regler som skal gjelde for salg og distribusjon.

 §8 Oppløsning:

Oppløsning av foreningen kan kun vedtas på gyldig varslet ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever ¾ flertall. Ved vedtak om oppløsning innkalles det til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsningen skal gjennomføres må vedtaket gjentas her med ¾flertall.

 

Foreningens eiendeler/kassabeholdning fordeles, etter fradrag av alle fordringer, med 75% til LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet og resterende til Geocaching i Norge (GINO).

§9 Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Våre sponsorer og samarbeids parnere

Stiller kurs lokaler til disposisjon for oss

Våre sponsorer og samarbeids parnere

Sparebanken Møre

Vår bank forbindelse

Facebook
Facebook
Google+
Twitter